Regulamin

Utworzono: piątek, 14 czerwiec 2013

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMODLINIE

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z usług i zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie i ma zastosowanie do wszystkich komórek Biblioteki

§1
1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest placówką ogólnie dostępną, świadczącą usługi bezpłatnie z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, 3, 5 oraz § 4 ust. 3, gdzie pobierana jest odpłatność uregulowana odrębnym Regulaminem.
2. W MGBP w Niemodlinie czytelnicy do lat 15 mogą korzystać ze zbiorów w Oddziale dla Dzieci.

§ 2
1. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych MGBP udzielają informacji o zbiorach, pomagają w doborze literatury, korzystania z elektronicznych katalogów itp.
2. Na prośbę użytkowników istnieje możliwość rezerwacji zbiorów aktualnie wypożyczonych, bądź sprowadzenie ich drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. MGBP wykonuje odpłatnie usługi w zakresie sporządzania odbitek kserograficznych, druku i skanowania ze zbiorów własnych lub powierzonych zgodnie z obowiązującym prawem. 
4. Czytelnikami MGBP mogą być mieszkańcy Gminy Niemodlin.
5. Mieszkańcy spoza Gminy Niemodlin zobowiązani są uiszczać kaucje.

§ 3
Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością biblioteki, powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone ewentualne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 4
1. Wypożyczyć można jednorazowo 10 egzemplarzy z wyjątkiem kompletów (dzieła kompletne traktuje się jako jedną jednostkę inwentarzową).
2. Zwrot zbiorów powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie.
3. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Użytkownik może przedłużyć termin ich zwrotu o jeszcze jeden miesiąc; jednak cały okres wypożyczenia zbiorów nie może przekroczyć trzech miesięcy. Po upływie terminu zwrotu zbiorów pobierana jest kara w wysokości 5 groszy za dzień od każdego przetrzymanego egzemplarza. Kara naliczana jest automatycznie przez komputerowy system obsługi biblioteki SOWA. Do kary mogą być doliczone koszty upomnienia.
4. Zarezerwowane i zamówione pozycje nie podlegają prolongacie na następny miesiąc.
5. Czytelnik jest zobowiązany do odbioru książki zarezerwowanej w terminie do 14 dni, po tym okresie rezerwacja zostaje anulowana.
6. Wybrane zbiory użytkownik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza.

§ 5
1. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki a także potwierdzić wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych i sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
- czytelnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który to sprzeciw musi zgłosić na piśmie. Sprzeciw taki uniemożliwia wypożyczanie książek na zewnątrz.
- administrator danych na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą, udziela informacji na temat danych znajdujących się w jego zbiorze.
Po dopełnieniu tych formalności użytkownikowi zakładana jest karta, ważna w danym roku.
2. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
3. Użytkownik zobowiązany jest do informowania MGBP o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 6
1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada użytkownik.
2. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości zbiorów na rynku, stopnia ich uszkodzenia, oprawy. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje użytkownikowi pokwitowanie.
3. Jeżeli użytkownik, mimo wysłanych upomnień, nie dokonuje zwrotu zbiorów lub uiszczenia należnych opłat MGBP realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania sądowego.

§ 7
Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków. Dyrektor Biblioteki odpowiada na nie w terminie do 14 dni od ich złożenia.

§ 8
Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z MGBP. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 10
Traci moc Regulamin z dnia 25.12.2005 r.