Deklaracja dostępności - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie

Utworzono: środa, 23 wrzesień 2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 34a

Tel.: 77 46 06 386
Faks: 77 46 06 386
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: biblioteka-niemodlin.pl

 

Data publikacji aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępna  cyfrowo

 

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Katalogi on-line pozwalają na dobranie kontrastu i dogodnej wielkości czcionki. Pozostała część strony nie daje takich możliwości.

W celu odnalezienia  najważniejszych treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu lub menu bocznego.

Linki odróżniają się od otaczającego tekstu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Lelek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 4606386. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 34a

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada bariery komunikacyjne w postaci stromych schodów oraz progi w drzwiach do poszczególnych pomieszczeń. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków i windy oraz toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po przeciwnej stronie ulicy przy Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 32).

Do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Filie biblioteczne

Budynki, w których znajdują się filie biblioteczne nie dostępne dla osób niepełnosprawnych - posiada bariery komunikacyjne w postaci schodów,nie posiada podjazdów dla wózków i wind oraz toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Nie ma w nich oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynków ma prawo wejść osoby z psem przewodnikiem/asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Grabin

w budynku parafialnym

ul. Krótka 10

Grabin

49-100 Niemodlin

 

Gracze

w budynku Domu Kultury

ul Bazaltowa 4

49-156 Gracze

 

Rogi

w budynku szkoły podstawowej

Rogi 10 a

49-156 Gracze


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Sprawozdanie o dostępnosci za rok 2021